Arkiv för kategori ‘Smartare förvaltning’

”Ta först bort en chefsnivå från myndigheterna, tvinga fram samarbeten över myndighetsgränserna och skynda på landstingens regionindelning, för att sedan på lite längre sikt sätta några tänkare på att designa om den optimala förvaltningsmodellen.”

Det är några av de åtgärder som Fredrik Rosengren på Skatteverket och Svante Borg på Försäkringskassan skulle vilja vidta om de fick möjlighet att styra koncernen Sverige. Ok, jag får erkänna att det där sista med koncernen – var mitt tillägg. Men, de här förslagen och många andra förslag som kom upp vid samma event

Läs mer

Ungdomar i länder som USA och Sverige har spenderat ungefär 10 000 timmar i snitt (ja, i snitt) på att spela spel före de är 21 år (ja, du läste rätt – 21 år)! Totalt i världen rör det sig om 500 miljoner människor som spenderat i snitt 10 000 timmar i spelvärlden. För att sätta de 10 000 timmarna i perspektiv innebär det ungefär 5 års heltidsjobb (för 500 miljoner människor) – 2,5 miljarder årsarbetskrafter. Jag är helt fascinerad av de siffrorna! Ungdomar som spelar lär sig att samarbeta har en starkare syn på att allting är möjligt och blir bättre på problemlösning än andra som inte spelar. Problemet är att all deras kraft går åt att lösa problem ...

Läs mer

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle kunna fungera som ett föredöme för städer, kommuner, regioner och länder – och som visar på kraften och möjligheterna med de enorma datamängder som vi har idag. Hur Big Data kan bidra till smart utveckling som gynnar ett helt land.

En femtedel av Nederländerna befinner sig under havsnivån och drygt hälften av landet befinner sig i riskområdet för översvämning. Under de senaste 500 åren har ...

Läs mer

Det finns många fördelar med LOU. Man undviker korruption, man säkerställer t ex att myndighetsanställda inte kan prioritera släktingar och andra bekanta och man har en uppsättning spelregler så att alla, åtminstone på pappret, får samma förutsättningar.

Vi har nått en gräns.

Att upphandlingsprocessen är tungrodd och formalistisk har nog alla vi som jobbat med, eller i, offentlig sektor vant oss vid genom årens lopp. Som en kollega travesterade: ”Public tender law is shit, but it’s the best we’ve got”. Men det som hänt de senaste åren är betydligt allvarligare. Med några få undantag, verkar rädslan ha tagit greppet om upphandlingarna.

Myndigheterna väljer den enklaste vägen.

Från myndigheternas sida är det rädslan för att bli överprövad – och den är delvis befogad. Även om ...

Läs mer

Arbetsförmedlingen redovisade nyligen i sin prognos om arbetsmarknadsläget att antalet arbetslösa beräknas öka med 0,6 procentenheter under 2013. Samtidigt finns det massor av tjänster som inte tillsätts för att man inte hittar folk med rätt utbildning eller kompetens. Naturligtvis beror det här till stor del på att de som är arbetslösa verkligen inte har den kompetensen som efterfrågas just nu. Men, även hur effektiv matchningen är och förmedlingskontorens effektivitet spelar roll.

En ond cirkel

En ineffektiv matchning drar med sig stora samhällsekonomiska kostnader.

För det första: De som inte arbetar betalar ingen skatt, vilket innebär att staten inte får några skatteintäkter.

För det andra: Den som inte har arbete får ekonomiska bidrag, vilket belastar skattekassan

För det tredje: Om det är ett rent matchningsproblem, ...

Läs mer

När jag gick på universitetet fick jag lära mig att man skall vara försiktig med att outsourca en organisations kärnverksamhet, dvs det man försörjer sig på. Vad gäller stödverksamhet däremot, ansågs det självklart att lägga ut stora delar av arbetet på en extern part – om det gav kostnadsfördelar.

Offentlig sektor i Sverige har tills nyligen valt att gå motsatt väg.        Riksrevisionens granskning av IT inom stadsförvaltningen visar att man outsourcar kärnverksamheter, som t ex vård, dagis och skolor. (Stödverksamhet, som IT, har man kvar i egen regi). Jag brukade berätta det här för mina kollegor i Storbritannien, som ofta reagerade chockerat och sa: ”Vad oansvarigt! Vad säger skattebetalarna om det här?”. Mitt svar om att det inte ...

Läs mer

Under en lång tid har utvecklingen gått mot längre och längre utbildning. Förskola, nioårig grundskola, tre år på gymnasiet och därefter ofta ett antal år på universitet eller högskola.

Det är ett stort system som håller samhället under armarna. Det skapar förutsättningar för människor att utvecklas och försörja sig och förser landet med arbetskraft. Tyvärr dras systemet med stora ineffektivitetsproblem, samtidigt som intensiva debatter om kvaliteten i skolan pågår.

Siffror som IBM har tagit fram visar att det här i Sverige finns en 30-procentig effektiviseringspotential inom utbildningssystemet, vilket motsvarar omkring 22 miljarder kronor. Den här summan skulle kunna täcka lönen för 37 000 nya lärare – eller varför inte höja lönen rejält för de lärare som redan är anställda? Vill vi skapa högre ...

Läs mer

Ett av IBMs forskningscenter, IBM Institute for Business Value, har nyligen kommit ut med en rapport som heter ”Opening up government”. Där argumenterar man för att stater världen över har mycket att vinna på att öppna upp data (ex såsom i EUs PSI-direktiv). Sverige har en lång tradition vad gäller offentlighetsprincipen och offentliga handlingar. Att ta steget till att göra detta data mer tillgängligt, användbart och sökbart är något som drivits länge, exempelvis har e-delegationen gjort ett viktigt bidrag. Fördelen med att stat och kommun gör sitt data mer tillgängligt eller användbart är att andra myndigheter eller kommuner gemensamt kan utveckla e-tjänster ...

Läs mer

I torsdags, 3 november, gav regeringen klartecknet att upprätta det nationella servicecentret. Centret får namnet Statens Servicecenter och kommer att fungera som myndigheternas shared services centre. Grundbulten i centret blir Skatteverkets verksamhetsstöd (även kallad VE) samt delar av Försäkringskassans verksamhetsstöd som bildar en ny myndighet. Första fokusområdena kommer vara ekonomi- och personaladministration. Målet är i första hand att öka effektiviteten och minska kostnaderna inom dessa områden som kan leda till besparingar på närmare 300 MSEK/år. Vi tror att det är lågt räknat.
Det här med ett myndighetsgemensamt servicecenter är ju inte en helt ny tanke. Service Canada är ett Shared Services Centre för flera myndigheter i Canada som har varit uppe och kört i flera år. ...

Läs mer

I maj i år uttalade sig konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (Mp) positivt om att införa elektroniskt assisterad röstning, men poängterade tydligt att det inte handlade om att rösta på internet. Anledningen till att det inte skulle bli aktuellt med röstning på internet är att man inte kan garantera valhemligheten. Fördelarna med ett elektroniskt assisterat röstsystem är många; det blir färre fel och tveksamheter vid röstmottagning och rösträkning, rösträkningen går fortare och det finns utrymme för stora besparingar i de administrativa kostnaderna runtomkring (speciellt påtagligt blir detta vid omräkning av röster eller omval). Idag, fredag, fattar regeringen, enligt SvD beslut om att inleda en översyn av valsystemet. Det är inte bara den elektroniska aspekten ...

Läs mer