Arkiv för kategori ‘Smartare bank & finans’

I takt med den ökande digitaliseringen av samhället i stort samt de svenska bankernas produkter och tjänster i synnerhet ser vi att kriminella organisationers intresse för nätbrott är på stark frammarsch. Enligt 2013 års Norton Report utsätts 12 personer varje sekund för någon form av nätbedrägeri. Vidare visar andra internationella studier att drygt 70 % av kunderna som utsätts för bedrägerier överväger, som en konsekvens av detta, att byta bank. Lägger vi ihop dessa fakta ser vi att nätkriminalitet, som tidigare sågs som en kostnad för att bedriva verksamheten, numer bör uppmärksammas för dess direkta påverkan på bankens varumärke, kundnöjdhet och intäkter. Detta samband aktualiserar behovet av en strategi som innebär att finna en ...

Läs mer

Om du har flugit någon gång känner du säkert igen den där speciella känslan som infinner sig när planet korsar molnen. Uttrycket ”ovan molnen är himlen alltid blå” visar sig ju vara helt sant. Även om det regnar eller snöar på din avreseort eller din destination kommer du att korsa molnen som om ingenting hade hänt. Jo, jag vet, ibland mer eller mindre vingligt beroende på just lokal väderlek, men alltid igenom.

Molnen är alltså något som man genom förfinad teknik i flygplan lyckats lära sig att bemästra och detsamma gäller för det som vi inom IT-världen kallar för cloud. Cloud och dess beskrivningar är idag lätta att misstolka. Särskilt i den finansiella världen, där kraven på trygghet för samtliga inblandade ...

Läs mer

I mitt tidigare inlägg förespråkade jag en konkret (och radikal) förändring i synsättet på kundfokus i finansbranschen. Sen började jag plötsligt tveka: ”Har jag fel? Är det trots allt så att man fokuserar på kunderna och inte på produkterna”.

Så kom resultatet från Svenskt Kvalitetsindex om hur (miss)nöjda kunderna är med sina banker och jag fick ånyo vatten på min kvarn.

Vad förmedlar hemsidorna?

Trots denna tydliga indikation på bristande kundfokus bestämde jag mig för att undersöka saken ytterligare. Utan att göra anspråk på att undersökningen följer vedertagna vetenskapliga normer gjorde jag som följer:

1) Tittade på åtta stora svenska finansiella (banker och försäkringsbolag) företags hemsidor. Utgångspunkten är att närvaron på Internet speglar de tankar och prioriteringar som finns i företaget.

2) ...

Läs mer

Ett av de hetaste ämnena just nu är Big data. Idag gav orden 1,930,000,000 träffar (alltså nästan TVÅ MILJARDER!!!) på en sökning via Google. I korthet verkar debatten i finansbranschen gå ut på följande: om du som företag samlar in och använder all information du har och inte har om dina kunder så får du ett informationsövertag. Alltså kan du veta mer än de själva om vad de behöver och vad du kan sälja till dem. Du kan veta vilka som vill köpa en viss produkt, lära dig förstå vilka kunder som kan tänkas hoppa av och dessutom bli bättre på att hitta bra och lönsamma kunder. Är detta bra? Ja, definitivt för banken, och kanske för kunden… men låt ...

Läs mer

Det är bra när företagen i en bransch börjar prata om att fokusera på kunden och vilka behov denne har. Som en kollega till mig uttrycker sig: ”riv produktsilos och sätt bankkunden i centrum”. Det är ju ännu bättre när man sedan gör något åt det. Här har vi sett klara tecken på förbättringar i finansbranschen. Eller… vänta nu!

Vid en närmare djupdykning verkar det vara så att kundfokuset är OK så länge kunden köper just mina produkter. Efter att ha noterat observationer (som privatperson, forskare och IBMare) från dialoger i branschen den senaste tiden har jag plockat upp följande spår av detta synsätt. I branschen hör jag ofta uttryck som dessa:

  1. Vem i organisationen ”äger kunden”…?
  2. Vi ska ha en ...

Läs mer

Förnya lagom, storbanker

30 augusti 2013

Under sommaren har det i det svenska nyhetsflödet dykt upp artiklar om bankernas behov av förnyelse, t ex för att leverera lösningar för mobil användning. Det finns också indikationer på att det finns krav på att bli bättre på att hantera säkerhet. Är detta två krav som är omöjliga att hantera samtidigt, eller finns det en väg där en kombination kan skapas?

Vad säger forskningen?

När jag tog del av debatten i tidningarna drog jag mig till minnes ett forskningsmaterial* som jag kom i kontakt med i samband med i våras. I korthet säger en del av denna forskning att det är bra för ett företag att vara stor och ha levt i många år eftersom omgivningen litar på att du troligtvis ...

Läs mer

Finansbranschen generellt och speciellt banker har sedan urminnes tider varit ett säkert ställe att förvara sina pengar på. ”Det är säkert som pengar på banken” är ett uttryck som är välkänt. Denna känsla av förtroende har gett bankerna möjligheter att få en ersättning (även kallad vinst) för sin roll i hantering och lagring av betalningsmedel. Vad händer då med affärsmodeller och vinster i denna bransch om förtroendet minskar (eller helt eroderas bort)? Denna fråga är mycket aktuellt i dagarna, då vi ser ett förslag som innebär att pengar på Cypern, som är satta under insättargaranti, ifrågasätts i den räddningsaktion som nu pågår.

Under Strategitorget 2013, som ägde rum nu i veckan, med deltagare från hela branschen var denna fråga ...

Läs mer

Nyligen skrev en kollega och vän till mig på ensmartareplanet-bloggen om fyra paradoxer för framtida succé inom finansbraschen och jag tänkte fördjupa mig i en av dessa paradoxer: kunden i fokus MEN produkterna styr organisationen och vad som kan vara bra att ha i åtanke när du satsar på att öka fokus på kunderna.

Finanskrisen 2008 sätter fortfarande sina spår i form av lägre ekonomisk tillväxt och striktare regulatoriska krav i vår bransch. Den största förändringen är kanske ändå det förtroende som den genomsnittliga kunden hade för sin bank som nu har försvunnit. Förtroendebristen har gjort att den tidigare så lojala, genomsnittlige kunden numer är mer benägen att byta bank än tidigare. Att göra som en del banker tidigare gjorde ...

Läs mer

Under de senaste åren har jag (både som IBMare och som forskare) samlat på mig en stor mängd observationer av och i finansbranschen. I början på det nya året tog jag mig en titt på all denna information. Vad kunde jag se för mönster? Vilka spänningar och konflikter finns det att hantera för branschens företag och de anställda i dessa?

Jag fann fyra intressanta paradoxer som finansbranschen behöver balansera för att lyckas i framtiden:

  1. Kunden är i fokus MEN produkterna styr organisationen.
  2. Det krävs ny och avancerad funktionalitet från kunderna MEN allting ska (helst) vara gratis.
  3. Ny informationsteknologi skapar möjligheter MEN gammal teknik begränsar.
  4. Nya konkurrenter kommer fram MEN branschstrukturen skapar tröghet.

Min första betraktelse är att kunden är i fokus MEN produkterna styr organisationen. Det ...

Läs mer

Under 2012 har vi läst upprepade gånger om tendenser i bankernas rapporter att aktiehandeln minskar, med personalnedskärningar som följd. Detta har delvis kopplats till den ökade datorbaserade handeln (för kommentar om detta se mitt tidigare blogginlägg). Ledande företrädare för traditionella finansiella företag har uttalat sig negativt över denna trend.

Under alla tider har nya teknologier förändrat vilka arbeten som har efterfrågats. De förändringar vi ser nu är vare sig större eller snabbare än de som upplevdes under t ex den industriella revolutionen.

Vad är då nästa steg i utvecklingen av finansbranschen? I och med att informationsteknologin blir mer och mer instrumenterad, ihopkopplad och intelligent (dvs

Läs mer